НАЧАЛО Алткойни Биткойн

Какъв е законът за криптовалутите в България?

ЮЛИ. 30, 2019 20:53 3 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 Какъв е законът за криптовалутите в България?

България няма официално правно определение за криптовалутите.

  • Криптовалутите не са определени нито като финансови инструменти, нито като електронни пари
  • Криптовалутите в България се третират по същия начин като доходите от продажба на финансови активи
  • За търговия се прилага данъчната основа за корпоративен данък


България ориентира своя правен подход според този на Европейския съюз и съществуващата финансова рамка. 


Българската национална агенция за приходите излезе с изявление за грубо определяне на данъчното третиране на криптовалутите, но не разглежда по-отблизо специалните случаи. Те дефинираха коя категория се прилага за частни лица и юридически лица, които са приходи от продажба на финансови активи, или в случаите на компании, корпоративния данък върху доходите. 


По отношение на втория случай не се изисква лиценз за осъществяване на бизнес, тъй като криптовалутите не са определени нито като финансови инструменти, нито като електронни пари.


Данъчно облагане за индивиди.


За целите на корпоративното подоходно облагане, данъчният финансов резултат се определя чрез преобразуване за данъчни цели на счетоводния финансов резултат, а липсват специални разпоредби за данъчното третиране на счетоводния приход, възникнал от продажба на виртуална валута, то този приход се взема предвид за целите на облагане с корпоративен данък, без да е необходимо преобразуване на счетоводния финансов резултат.По отношение на данъчното облагане, криптовалутите в България се третират по същия начин като доходите от продажба на финансови активи. Прилаганата данъчна ставка е 10% от годишната база. 


Българската национална агенция за приходите не прави разлика нито между транзакции от криптовалути към фиатнa валута, нито от криптовалута към криптовалута. Следователно и двата случая се считат за облагаеми събития и трябва да бъдат включени в годишната данъчна декларация. 


Декларацията трябва да бъде предадена до 30-ти април в годината, след тази, в която се реализира печалба.


За определяне на облагаемия доход, размерът на печалбата, реализирана през годината (от всяка транзакция), може да бъде намалена с размера на реализираните през годината загуби. Печалбите и загубите се изчисляват от разликата на цената на продажба и цената на финансовия актив.


Данъчно облагане за бизнеси.


По отношение на използването на криптовалути, по-специално търговията, като професионална дейност, се прилага данъчната основа за корпоративен данък. 


Данъчната администрация в България вече изрази становище, че доходите, реализирани от физически лица от продажба на Биткойн, следва да се третират като доходи от продажба на финансов актив. По аргумент за обратното от чл. 13, ал. 2, подточка от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) следва, че такива доходи са облагаеми.


Следователно данъчната ставка е 15%. Както заявяват Българската народна банка, както и Комисията за финансов надзор в България, криптовалутите не се третират нито като финансови инструменти, нито електронни пари. Заключението е, че не се изисква лиценз за корпорации, които се занимават с криптовалути. И все пак, ако една компания иска да търгува с финансови продукти с базови активи за криптовалута, трябва да получи лиценз.


Що се отнася до ДДС (данък добавена стойност), минните дейности се считат за облагаеми, но само ако услугата е пряко свързана с полученото възнаграждение. Случаите, в които виртуалните валути са определени като платежни инструменти, са освободени от ДДС, тъй като се считат за финансови услуги. Това третиране произтича от Съда на ЕС. С други думи, според практиката на Съда на ЕС, продажбата на Биткойн ще попада в кръга на освободените (от ДДС) доставки на финансови услуги.