Sekretess

 

 

POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Information om personuppgiftsansvarig:
"Millenial Media Group" EOOD, är ett företag registrerat i Registration Agencys handelsregister med EIC 205793226, med huvudkontor och ledningsadress: Sofia, 3 Dospat Street; e-post: [e-postskyddad]

Vi behandlar dina personuppgifter på följande grunder:
• Ett avtal som ingåtts mellan oss och dig för att uppfylla våra skyldigheter enligt det;
• Ditt uttryckliga samtycke - syftet specificeras för varje specifikt fall;
• Om så krävs enligt lag
I följande stycken hittar du information om behandlingen av dina personuppgifter beroende på på vilken grund vi behandlar dem.
FÖR UTFÖRANDE AV ETT KONTRAKT ELLER I SAMMANHANG AV FÖRELATIONER FÖRE KONTRAKT
Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla de avtalsenliga och pre-kontraktuella skyldigheterna och för att åtnjuta rättigheterna enligt de avtal som ingåtts med dig.

Syfte med bearbetningen:
• fastställa din identitet;
• hantering och utförande av din begäran och utförande av det ingångna avtalet;
• förbereda och skicka en räkning/faktura för de tjänster du använder hos oss;
• Föra korrespondens relaterad till gjorda beställningar, bearbeta förfrågningar, rapportera problem, etc.
• skapa en användarprofil;

På grundval av det avtal som ingåtts mellan oss och dig behandlar vi information om typen och innehållet i avtalsförhållandet, samt all annan information som är relaterad till avtalsförhållandet, inklusive:
• personlig kontaktinformation – kontaktadress, e-post, telefonnummer;
• identifieringsuppgifter – de tre namnen, enhetligt personnummer eller personnummer för en utlänning, permanent adress;
• Data om beställningar som gjorts via användarprofilen;
• e-post, brev, information om dina felsökningsförfrågningar, klagomål, förfrågningar, klagomål;
• kredit- eller betalkortsinformation, bankkontonummer eller annan bank- och betalningsinformation i samband med gjorda betalningar;

Behandlingen av de angivna personuppgifterna är obligatorisk för oss för att kunna sluta avtalet med dig och fullgöra det.

Vi tillhandahåller dina personuppgifter till tredje part och vårt huvudmål är att erbjuda dig kvalitet, snabb och heltäckande service.
Vi tillhandahåller personuppgifter till följande kategorier av mottagare (administratörer av personuppgifter):
• postoperatörer och budfirmor;
• personer som utför konsulttjänster inom olika områden.

Vi raderar de uppgifter som samlats in på grundval av detta 5 år efter avtalsförhållandets upphörande, oavsett om det beror på avtalets utgång, uppsägning eller annan anledning. Löptiden bestäms av den 5-åriga preskriptionstiden för eventuella anspråk från kontraktet.

FÖR ATT UPPFYLLA REGLERINGSSKYLDIGHETER

Det är möjligt att lagen föreskriver en skyldighet för oss att behandla dina personuppgifter. I dessa fall är vi skyldiga att utföra behandlingen, såsom:
• Skyldigheter enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt;
• fullgörande av skyldigheter i samband med distansförsäljning, försäljning utanför fasta affärslokaler enligt konsumentskyddslagen;
• tillhandahållande av information till konsumentskyddskommissionen eller tredje part enligt konsumentskyddslagen;
• Tillhandahållande av information till kommissionen för skydd av personuppgifter i samband med skyldigheter enligt den normativa ramen för skydd av personuppgifter.
• skyldigheter som föreskrivs i bokföringslagen och skatteförsäkringsförfarandelagen och andra relaterade rättsakter, i samband med förande av juridisk redovisning;
• tillhandahållande av information till domstolen och tredje parter, inom ramen för förfaranden vid en domstol, i enlighet med kraven i de normativa rättsakter som är tillämpliga på förfarandet.
• åldersverifiering när du handlar online.

Vi raderar de uppgifter som samlats in i enlighet med en skyldighet enligt lag efter att skyldigheten att samla in och lagra har fullgjorts eller upphört. Till exempel:
• enligt bokföringslagen för lagring och behandling av bokföringsuppgifter (11 år),
• skyldigheter att lämna information till domstolen, behöriga statliga myndigheter m.m. grunder som föreskrivs i gällande lagstiftning (5 å).

När vi är skyldiga enligt lag kan vi lämna dina personuppgifter till behörig statlig myndighet, fysisk eller juridisk person.

EFTER DITT SAMTYCKE

Vi behandlar dina personuppgifter på denna grund endast efter ditt uttryckliga, otvetydiga och frivilliga samtycke. Vi kommer inte att förutse några negativa konsekvenser för dig om du vägrar att behandla personuppgifter.
Samtycke är en separat grund för behandlingen av dina personuppgifter och syftet med behandlingen anges där, och omfattas inte av de syften som anges i denna policy. Om du ger oss det relevanta samtycket och fram till dess återkallande eller uppsägning av ett avtalsförhållande med dig, förbereder vi lämpliga produkt-/tjänsterbjudanden för dig.
På grundval av detta behandlar vi endast de uppgifter som du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till. Specifika data bestäms från fall till fall. Vanligtvis inkluderar uppgifterna:
• E-post;
• Telefon;
• Adress;
• namn;
På grundval av detta kan vi komma att tillhandahålla dina uppgifter till marknadsföringsbyråer och tredje part.

Samtycke kan när som helst dras tillbaka. Återkallande av samtycke påverkar inte fullgörandet av avtalsförpliktelser. Om du återkallar ditt samtycke till behandling av personuppgifter på något eller alla sätt som beskrivs ovan, kommer vi inte att använda dina personuppgifter och information för de ändamål som anges ovan.

Vi raderar de insamlade uppgifterna på din begäran eller 1 år efter den första insamlingen.

BEHANDLING AV ANONYMISERADE DATA

Vi behandlar dina uppgifter för statiska ändamål, det vill säga för analyser där resultaten endast är generaliserbara och därför är uppgifterna anonyma. Identifiering av en specifik person från denna information är omöjlig.
Hur vi skyddar dina personuppgifter
För att säkerställa ett adekvat dataskydd för företaget och dess kunder genomför vi alla nödvändiga organisatoriska och tekniska åtgärder enligt personuppgiftslagen.
För att uppnå maximal säkerhet vid behandling, överföring och lagring av dina uppgifter kan vi använda ytterligare skyddsmekanismer som kryptering, pseudonymisering, etc.

Användares rättigheter
Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно всички права за защита на личните данни съгласно български

Всеки Потребител има право på:
• Att bli informerad (i samband med administratörens behandling av hans personuppgifter);
• Tillgång till dina egna personuppgifter;
• Rättelse (om uppgifterna är felaktiga);
• Radering av personuppgifter (rätt "att bli glömd");
• Begränsning av behandling av administratören eller personuppgiftsbiträdet;
• Portabilitet av personuppgifter mellan enskilda administratörer;
• Invändning mot behandlingen av hans personuppgifter;
• Den registrerade har också rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling, inklusive profilering, som ger upphov till rättsliga konsekvenser för den registrerade eller på liknande sätt påverkar denne i betydande utsträckning;
• Rätt till rättsligt eller administrativt skydd i händelse av att den registrerades rättigheter har kränkts.

Användaren kan begära radering om något av följande villkor föreligger:
• Personuppgifter är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades;
• Användaren drar tillbaka sitt samtycke som databehandlingen bygger på och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen;
• Dataanvändaren invänder mot behandlingen och det finns inga tvingande juridiska skäl för behandlingen;
• Personuppgifter har behandlats olagligt;
• Personuppgifter måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet enligt unionslagstiftningen eller lagen i en medlemsstat som är tillämplig på den registeransvarige;
• Personuppgifterna samlades in i samband med tillhandahållandet av informationssamhällets tjänster till barn och samtycket gavs av innehavaren av föräldraansvaret för barnet.

Användaren har rätt att begränsa behandlingen av sina personuppgifter av administratören när:
• Bestrida riktigheten av personuppgifterna.I detta fall gäller begränsningen av behandlingen för en period som tillåter administratören att verifiera riktigheten av personuppgifterna;
• Behandlingen är olaglig, men Användaren vill inte att personuppgifterna ska raderas utan kräver istället begränsning av användningen av dem;
• Administratören behöver inte längre personuppgifterna för behandlingsändamål, men Användaren kräver dem för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk;
• invänder mot behandlingen i avvaktan på kontroll av om administratörens rättsliga grunder har företräde framför Användarens intressen.

Rätt till portabilitet.

 

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие eller договорно задължение обработването обработвание. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

Rätt att invända.

 

Tjänsten kan göras tillgänglig för att administratören ska kunna installeras på webben. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетването на лични данни за целите на директния маркетването обработването слични данни за целите на директния маркетването бработването слични данни за целите на директния маркетването обработването слични.

Klagomål till tillsynsmyndigheten
Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните мис даня залба личните данни или до компетентния съд.