regler och villkor för användning

 

 

ANVÄNDARVILLKOR FÖR

WWW.CRYPTODNES.BG

Dessa ALLMÄNNA VILLKOR reglerar förhållandet mellan "Millenial Media Group" EOOD, nedan kallad "www.cryptodnes.bg", å ena sidan, och Användarna av Webbplatsen (nedan kallade Användare), å andra sidan hand.

Läs de publicerade allmänna villkoren i sin helhet innan du använder webbplatsen. Genom att titta på webbplatsen åtar sig varje användare automatiskt att följa villkoren som beskrivs nedan.

Detta dokument innehåller information om aktiviteterna på "www.cryptodnes.bg", nämligen reglering av förhållandet mellan oss och var och en av våra användare.

Företagets hemsida är "www.cryptodnes.bg" och alla dess undersidor.

УСЛУГИ

På webbplatsen kan användare få information om "www.cryptodnes.bg"s aktiviteter angående finansiella och tekniska nyheter och mer specifikt kryptovalutor, blockchain-teknik och fintech

Genom kontaktformuläret på webbplatsen kan Användare skicka förfrågningar till "www.cryptodnes.bg" och inleda förhandlingar för att ingå ett kontrakt.

Användare delar frivilligt sina personuppgifter i kontaktformuläret.

De enda obligatoriska fälten i kontaktformuläret är användarens namn och deras e-postadress. Uppgifterna samlas in för att "www.cryptodnes.bg" ska kunna svara på förfrågan.

"www.cryptodnes.bg" raderar Användarens personuppgifter efter en 6-månadersperiod från insamlingen.

IMMATERIELL EGENDOM

De immateriella rättigheterna till allt material och resurser som finns på webbplatsen för "www.cryptodnes.bg" (inklusive tillgängliga databaser) är föremål för skydd enligt lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter, tillhör "www.cryptodnes.bg" eller till motsvarande angivna person, som överlåtit rätten att använda "www.cryptodnes.bg", och kan inte användas i strid med gällande lagstiftning.

Vid kopiering eller mångfaldigande av information utöver vad som är tillåtet, samt vid annan kränkning av immateriella rättigheter på resurserna på "www.cryptodnes.bg", har "www.cryptodnes.bg" rätt att kräva ersättning för de direkta och indirekta skador som lidit skada i sin helhet.

Utom i de fall där det uttryckligen överenskommits, får Användaren inte reproducera, ändra, radera, publicera, distribuera och på annat sätt publicera informationsresurserna som publiceras på webbplatsen "www.cryptodnes.bg".

"www.cryptodnes.bg" åtar sig att iaktta vederbörlig omsorg för att ge Användaren en möjlighet till normal åtkomst till de tillhandahållna tjänsterna.

"www.cryptodnes.bg" förbehåller sig rätten att stänga av åtkomsten till de tillhandahållna tjänsterna. "www.cryptodnes.bg" har rätten, men inte skyldigheten, att efter eget gottfinnande radera informationsresurser och material som publicerats på sin webbplats.

ÄNDRING AV VILLKOR OCH VILLKOR

"www.cryptodnes.bg" förbinder sig att meddela Användarna om varje ändring av de nuvarande allmänna villkoren inom 7 dagar efter det att denna omständighet inträffade på den e-postadress som användaren angett.

När han inte samtycker till ändringarna i de allmänna villkoren har Användaren rätt att frånträda avtalet utan att ange skäl och utan att betala ersättning eller vite. För att utöva denna rättighet bör Användaren meddela "www.cryptodnes.bg" inom en månad efter att ha mottagit meddelandet enligt föregående artikel.

I händelse av att Användaren inte utövar sin rätt att frånträda avtalet i enlighet med förfarandet som anges i dessa allmänna villkor, anses ändringen ha accepterats av Användaren utan invändningar.

TILLÄMPLIG LAG

Bestämmelserna i den nuvarande lagstiftningen i Republiken Bulgarien gäller för alla frågor som inte regleras av dessa allmänna villkor.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

MÅL

"www.cryptodnes.bg" samlar in och använder informationen i syfte att:

direktmarknadsföring;

fullgörande av avtalsförpliktelser gentemot användare

"www.cryptodnes.bg" behandlar användarnas personuppgifter på basis av ett avtal som ingåtts mellan Användaren och "www.cryptodnes.bg".

Användaren samtycker till behandlingen av hans personuppgifter för direkt marknadsföring genom att markera en kryssruta.

Användaren kan när som helst återkalla det givna samtycket genom att markera kryssrutan ______

Användarnas personuppgifter lagras under en period av 5 år.

ANVÄNDARÄTTIGHETER

Varje användare av webbplatsen åtnjuter alla rättigheter att skydda personuppgifter enligt bulgarisk lagstiftning och EU:s lagar. Varje användare har rätt att:

Information (i samband med administratörens behandling av hans personuppgifter);

Tillgång till dina egna personuppgifter;

Korrigering (om uppgifterna är felaktiga);

Radering av personuppgifter (rätt att bli glömd);

Begränsning av behandling av administratören eller processorn av personuppgifter;

Portabilitet av personuppgifter mellan enskilda administratörer;

Invändning mot behandlingen av hans personuppgifter;

Den registrerade har också rätt att inte bli föremål för ett beslut baserat enbart på automatiserad behandling, inklusive profilering, som ger upphov till rättsliga konsekvenser för den registrerade eller på liknande sätt väsentligt påverkar denne;

Rätt till rättsligt eller administrativt skydd i händelse av att den registrerades rättigheter har kränkts.

Användaren kan begära radering om något av följande villkor föreligger:

Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades;

Användaren återkallar sitt samtycke som databehandlingen bygger på och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen;

Dataanvändaren invänder mot behandlingen och det finns inga tvingande juridiska skäl för behandlingen;

Personuppgifter har behandlats olagligt;

Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet enligt unionslagstiftningen eller lagen i en medlemsstat som är tillämplig på den registeransvarige;

Personuppgifter samlades in i samband med tillhandahållande av informationssamhällets tjänster till barn och samtycke gavs av den person som har föräldraansvar för barnet.

Användaren har rätt att begränsa behandlingen av sina personuppgifter av administratören när:

Bestrida riktigheten av personuppgifterna. I detta fall gäller begränsningen av behandlingen för en period som tillåter administratören att verifiera riktigheten av personuppgifterna;

Behandlingen är olaglig, men Användaren vill inte att personuppgifterna ska raderas utan begär istället begränsning av användningen av dem;

Administratören behöver inte längre personuppgifterna för behandlingen, men Användaren kräver dem för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk;

invänder mot behandlingen i avvaktan på verifiering av om administratörens rättsliga grunder går före användarens intressen.

Rätt till portabilitet.

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие eller договорно задължение обработването обработвание. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

Rätt att invända.

Tjänsten kan göras tillgänglig för att administratören ska kunna installeras på webben. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетването на лични данни за целите на директния маркетването обработването слични данни за целите на директния маркетването бработването слични данни за целите на директния маркетването обработването слични.

Klagomål till tillsynsmyndigheten

Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните мис даня залба личните данни или до компетентния съд.

SKYLDIGHETER FÖR PERSONUPPGIFTSADMINISTRATIONEN:

Personuppgiftsadministratören har följande skyldigheter:

Behandlar uppgifter i enlighet med principerna för skydd av personuppgifter som fastställs i förordningen, för att kunna bevisa detta (ansvarsskyldighet);

Säkerställer dataskydd genom design och som standard;

Meddelar tillsynsmyndigheten och den registrerade vid brott mot personuppgiftssäkerheten samt dokumenterar eventuella brott mot personuppgiftssäkerheten, bl.a. fakta relaterade till kränkningen, dess konsekvenser, de åtgärder som vidtagits för att hantera kränkningen;

Genomför en konsekvensbedömning av dataskyddet;

Implementerar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa datasäkerhet, såsom:

Pseudonymisering;

Kryptering;

Säkerställa kontinuerlig konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och motståndskraft för bearbetningssystem och tjänster;

Snabbt återställande av tillgänglighet och tillgång till personuppgifter i händelse av en fysisk eller teknisk incident;

Regelbunden testning, bedömning och utvärdering av effektiviteten av tekniska och organisatoriska åtgärder;

Samarbete med tillsynsmyndigheten för skydd av personuppgifter vid fullgörandet av de skyldigheter som följer av förordningen.

Förbereder och implementerar interna rutiner för acceptans, granskning och svar inom en månad på förfrågningar från Användare att utöva sina rättigheter som föremål för personuppgifter.

UNDERHÅLL AV REGISTER

www.cryptodnes.bg” för ett register över de bearbetningsaktiviteter som jag ansvarar för. Detta register innehåller all information nedan:

administratörens namn och kontaktuppgifter

ändamålen med behandlingen;

beskrivning av kategorier av registrerade och kategorier av personuppgifter;

de kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller kommer att lämnas ut, inklusive mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer;

Om möjligt, tidsfristerna för radering av de olika kategorierna av uppgifter.

om möjligt, en allmän beskrivning av de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna,

VERKSAMHETSREGLERINGSMYNDIGHET

Det organ som reglerar verksamheten för "www.cryptodnes.bg" är kommissionen för skydd av personuppgifter (PCPD), med följande koordinater:

För CPLD:

Webbplats: https://www.cpdp.bg/

telefon: 02/91-53-518

email: [e-postskyddad]

adress: Sofia 1592, Prof. Blvd. Tsvetan Lazarov" nr 2

Cookiepolicy

Användning av cookies

„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отновасна Уеба. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Mer information för att få kontakt med "бисквитките" можете да намерите в Интернет.

Kan du hitta "бисквитки" på din Уебсайт?

Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайтабета, подгобата съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез "бисквитките" на сайта не може да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събиране прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителиз на потребителской ето ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки och ползваното съто.

Vilka cookies används på denna webbplats?

Sessionscookies

Denna typ av "cookies" gör det enklare för dig att använda webbplatsen, eftersom de lagrar information tillfälligt, endast under sessionen för den använda webbläsaren. Typiskt är informationen som lagras genom dem vilka varor eller tjänster du har lagt till i kundvagnen, vilka sidor på sajten du har besökt och hur du kommit fram till viss information. Dessa cookies samlar inte in information från din slutenhet och raderas automatiskt när du lämnar webbplatsen eller avslutar din webbläsarsession.

Beständiga kakor

Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследванет н на тази информация, e Срокът на съхранение на този вид "бисквитки" варира според конкретното им предназначение.

"Бисквитки" på трета страна

На нашия уебсай XNUMX Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като нямаме контрол върхнау гентериватира. За това Ви съветваме да потърсите и infomация са тях и за начина им на управление на уебсайтоветите.

Hur ska du göra det på "förbättrande" av din räddning?

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ av специално създадена за целта папка на Вря. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на сайта ни. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

Inaktivera eller blockera cookies

Att kontrollera, stänga av eller blockera cookies hanteras av din webbläsarinställningar. Observera att det fullständiga förbudet mot användning av alla "cookies" kan återspegla den funktionella presentationen av webbplatsen, dess effekt

varning

Innehållet som tillhandahålls på vår webbplats cryptodnes.bg, som finns på https://cryptodnes.bg/, är endast avsedd för allmänna informationsändamål. Även om vi strävar efter att presentera korrekt och heltäckande information, ger vi inga garantier för riktigheten, adekvatheten, giltigheten, tillförlitligheten, tillgängligheten eller fullständigheten av informationen som finns på webbplatsen.

Observera att alla investeringsformer innebär risk. Vi, inklusive författarna till cryptodens.bg, är inte finansiella konsulter.

ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH FÖRTROENDE PÅ ALLA INFORMATION SOM FINNS PÅ WEBBPLATSEN GÖR ENDAST PÅ DIN EGEN RISK.

Affiliate länkar

cryptodnes.bg kan innehålla länkar till affiliate-webbplatser, och om du gör köp på dessa affiliate-webbplatser via länkarna som tillhandahålls, kan vi få en affiliate-provision.

Som en del av vår "lead"-genereringsstrategi (utan kostnad för våra läsare), kan vi få provisioner från olika krypto- och blockkedjetjänster.

pressmeddelande

Alla pressmeddelanden på cryptodnes.bg avslöjas helt som reklam och bör behandlas som sådana. Reklam, PR och andra marknadsföringsbyråer brukar betala för dem.

Även om cryptodnes.bg accepterar kompensation för publicering av pressmeddelanden och sponsrat innehåll, stöder vi inte och kan inte garantera riktigheten av påståendena i detta material.

Innehållsöverväganden

Dessutom är innehållet som delas på cryptodnes.bg endast avsett för utbildningsändamål och bör inte betraktas som investeringsråd. Vi rekommenderar starkt våra läsare att göra sin egen research innan de investerar i kryptovalutor, blockchain-projekt eller ICO:er, särskilt de som lovar garanterad vinst.

Dessutom ger cryptodnes.bg inga garantier eller antaganden om att kryptovalutorna eller projekten som diskuteras är lagliga i någon speciell jurisdiktion. Varje läsare ansvarar för att sätta sig in i regelverket kring kryptovalutor och ICO-projekt i sina respektive länder.

Vi kan inte hållas ansvariga för någon förlust eller skada som du kan lida till följd av att du använder webbplatsen eller förlitar oss på informationen som tillhandahålls på den.