Условия и правила за ползване

CryptoDnes.bg се радва, че сте решилида използвате нашия сайт, който ви предоставя актуална инфорамация от света накриптовалутите, блокчейн и финтех технологията.

Общи условия за ползване


Авторските права върху всички новини, текстове, материали, изображения,картинки, документи, бази данни и друга информация в сайта са собственост нa www.CryptoDnes.bg . Съдържанието на страницата е под закрила на „Закона за авторскотоправо и сродните им права“ (ЗАПСП). Информацията, материалите, новините итекстовете се предоставят от www.CryptoDnes.bg като услуга и потребителитемогат да ги използват единствено за лично осведомяване.

Правила и условия заползване


Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността занейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене сайта катоизточник и неговият уеб адрес, а ако публикацията е в Интернет, той да бъдепридружен с хипер-връзка към него. 

Разрешава се заглавие и/или параграф от текст от уебсайта да бъдат използвани вобема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, приусловие, че това не причинява вреди за www.CryptoDnes.bg и/или неговите партньори итехните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на www.CryptoDnes.bg и посочване на линк към уебсайта на www.CryptoDnes.bg и/или неговите партньори, на който е публикуван целия материал и откойто текстовете са копирани. Начинът на отваряне на линка не следва да въвеждапотребителя в заблуждение по отношение на www.CryptoDnes.bg и/или неговите партньори и техните услуги, да не го ограничава въвфреймове или да го обвързва по друг начин с чужд на www.CryptoDnes.bg и/или неговите партньори интерфейс. Информацията, получена чрез RSSканал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/иливъзпроизвеждана като производни RSS продукти. www.CryptoDnes.bg и/или неговите партньори си запазват правото да преустановят подаванетона информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължат предварителноуведомление.

Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на частили цялото съдържание на уебсайта, извън горните хипотези, е забранено и сепреследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на www.CryptoDnes.bg и/или неговите партньори за съответния вид използване.

Ограничение на отговорността


Въпреки всички мерки, предприети за осигуряване на обективна и точнаинформация, част от данните, анализите и мненията са базирани на външниизточници. Ние вярваме в тяхната компетентност и неутралност, но не можем дагарантираме това пред трети страни. Информацията и материалите по дадена темане следва да се разглеждат като представени от позицията на "последнаинстанция". 

www.CryptoDnes.bg и отделни нейни служители не могат да носят отговорност в случай назагуби или други произшествия на лица или организации, действали или въздържалисе от действие в резултат на информация, поместена в сайта. 

Материалите и услугите се предоставят на потребителите на www.CryptoDnes.bg без изрични гаранции или отстъпване на правата върху информацията втях. www.CryptoDnes.bg и посредниците й не могат да бъдат държани отговорни за каквито и дабило щети, произлезли от употребата или невъзможността от употреба наматериали, дори ако www.CryptoDnes.bg е била предупредена завъзможността от възникването им. www.CryptoDnes.bg и нейните партньори негарантират акуратността и пълнотата на информацията, текстовете и графиките,линковете и другите средства, съдържащи се в материалите. www.CryptoDnes.bg си запазва правото да прави корекции в материалите по всяко време безпредварително уведомяване.

Промени


www.CryptoDnes.bg  може да преразгледа Правилата иусловията за употреба на информацията в сайта по всяко време. Промените щебъдат публикувани тук и влизат в сила от момента на публикуването им.

Ограничаванена отговорността

Пълното съдържание на сайтасе предоставя "такова, каквото е". Доставчикът е предприел всичкинеобходими мерки да гарантира достоверността, истинността и пълнотата наинформацията тук, както и отсъствието на подвеждащи данни. Въпреки това www.CryptoDnes.bg  не гарантира точността и пълнотата на съдържанието всайта.

Използването на сайта,както и действията, които потребителят предприема вследствие на това, саотговорност изцяло на потребителя.

При никакви обстоятелства www.CryptoDnes.bg, нейните служители, управители, доставчици,агенти или други трети лица, споменати на този сайт или участвали в неговотосъздаване, не носят отговорност за каквито и да са щети (в това число, но несамо, преки, косвени, наказателни, специални, случайни, предизвикани,последващи вреди, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация илипрекъсване на дейността или други), причинени по какъвто и да е друг начин,свързани или произтекли от използването, невъзможността да бъде използван илилипсата на достъп до сайта или на материал, публикуван в него, както иборавенето с него (в т.ч. технически проблеми, независимо от положените отДоставчика усилия) или на други сайтове, към които този сайт препраща, както ина други материали, информация, продукти или услуги, които се съдържат в някоиот тези сайтове, независимо от основанието и липсата на предупреждение заевентуалното възникване на вреди и дори и когато Доставчикът е бил уведомен завероятността от настъпване на подобни щети.

В случаите извън посоченитетук, отговорността на www.CryptoDnes.bg се ограничава до максималнодопустимата степен, разрешена от законите на Република България.

Ползването на този сайтможе да води до разходи от страна на Потребителя, като такси за доставка наИнтернет връзка, мобилен достъп до Интернет и други. Доставчикът не дължи наПотребителя никакви суми във връзка с каквито и да са разходи за ползването натози сайт.

Препратки(хипервръзки)

 

Възможно е в сайта да имахипервръзки към уебсайтове, източници или рекламодатели, които са собственостна трети страни. Доставчикът не наблюдава тези препратки в Сайта , тъй като теса предоставени само за улеснение на потребителите.

Използвайки препратките,Потребителят е наясно, че напуска този сайт. Доставчикът www.CryptoDnes.bg  не носи отговорност за достъпа към тези външни сайтове,както и за тяхното съдържание, пълнота, актуалност, достоверност и полезност наинформацията, рекламите, продуктите или други материали, станали достъпни наили чрез тях. Доставчикът не носи отговорност за политиката относно защитата наличните данни или сигурността на тези сайтове. Ползването им е отговорностединствено на Потребителя. Потребителите следва да предявяват претенциите си къмадминистратора или уебмастъра на съответния външен сайт.

Препратки от трети страницикъм сайта са допустими, ако са извършени в подходящ контекст. Ако са винеобходими уточнения за възможността да поставите препратка във вашия уеб сайткъм страница от този сайт, моля, свържете се с нас.

Авторскоправо

Дизайнът, структурата исъдържанието на този уеб сайт са защитени с авторско право. Последните сасобственост на www.CryptoDnes.bg  , която притежава изключителното право за ползването им.Всяко неоторизирано ползване на съдържанието е нарушение на авторски права илидруги законови разпоредби.

Потребителите нямат правода копират, публикуват, продават, променят или лицензират части или цялотоСъдържание на този уеб сайт, както и да го използват с каквато и да е публичнаили търговска цел, освен като информация за популяризиране на услугите на www.CryptoDnes.bg  .

Този уеб сайт може дасъдържа материали, названия или търговски марки, които са собственост на другикомпании, организации и сдружения, защитени от Закона за авторското право исродните му права (ЗАПСП).

Изрично не се разрешаваизползването на каквото и да е Съдържание от сайта, освен по начин, който непротиворечи на настоящите условия за ползване, без писменото разрешение насобственика www.CryptoDnes.bg  .

Достъпът до този сайт кактои до всяка част от съдържанието му не дава по никакъв начин право за ползванена интелектуалната собственост без предварителното писмено разрешение на автора www.CryptoDnes.bg  .